Czym jest KRS?

Czym jest KRS?

  26 sty 2022

Skrótowiec KRS oznacza Krajowy Rejestr Sądowy – rodzaj rejestru publicznego, w którego skład wchodzą: rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych organizacji społecznych i zawodowych, a także rejestr dłużników niewypłacalnych. Organami prowadzącymi KRS są wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kto ma dostęp do informacji zawartych w KRS-sie?

Rejestr ten jest w pełni jawny – każdy może sprawdzić informacje, które dotyczą podmiotu obowiązkowo wpisanego do niego. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i skorzystać z opcji „wyszukaj podmiot” lub „wyszukaj dłużnika”. Poza informacją w formie elektronicznej, treści zawarte w KRS uzyskamy także w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Kto ma obowiązek wpisu do KRS?

Część osób na pytanie o KRS wciąż może odpowiadać „KRS? Co to jest?” Tymczasem konieczność wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nałożona została m. in. na: spółki (z ograniczoną działalnością, komandytowe, komandytowo-akcyjne, jawne, partnerskie i akcyjne), spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe.

Jakie dane znajdziemy w KRS-ie?

Aby wyszukać dany podmiot, należy wpisać w wyszukiwarkę numer KRS, REGON lub NIP, czasami nazwę lub adres. Każdemu podmiotowi wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego nadany zostaje indywidualny numer KRS, a same dane każdego podmiotu podzielone są na sześć działów:

Dział I to dane firmy (nazwa, adres, forma prawna, sposób reprezentacji). Tu wpisany jest także numer NIP lub REGON przedsiębiorstwa. W przypadku spółek zapisanie w tym dziale będą partnerzy, wspólnicy, a także kapitał zakładowy.

Dział II określa w jaki sposób dany podmiot jest reprezentowany i kto go reprezentuje. Wymieniony tu będzie organ nadzoru i ewentualny prokurent.

Dział III mówi o przedmiocie działalności przedsiębiorcy, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

Dział IV zawiera informacje o zaległościach podatkowych, celnych, dotyczących ZUS oraz wszelkich postępowań egzekucyjnych, włącznie z wysokością niespłaconych wierzytelności.

Dział V –  w nim znajdziemy wzmianki o powołaniach i odwołaniach kuratora.

Dział VI to informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego, dane syndyka lub zarządcy przymusowego. 

Przy rozliczeniu podatku możemy przekazać swój 1% na wybraną organizację pożytku publicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *