Czy można wnioskować o zmianę kwoty alimentów?

Czy można wnioskować o zmianę kwoty alimentów?

  03 cze 2022

Decyzja o zakończeniu małżeństwa niesie za sobą konieczność stawienia się w odpowiednim sądzie, ponieważ rozwiązanie związku małżeńskiego w naszym kraju możliwe jest wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Jednocześnie rozwód to sprawa o wyjątkowo delikatnym charakterze, co sprawia, że w wielu przypadkach potrzebny okazuje się adwokat. Prawo rodzinne to bowiem szeroka dziedzina prawa, a sprawa rozwodowa może być – w zależności od sytuacji małżonków – mniej lub bardziej skomplikowana. Pewne utrudnienia pojawiają się np. w momencie, gdy współmałżonkowie mają potomstwo. Wówczas istotną kwestią okazuje się także ustalenie opieki nad dziećmi oraz świadczeń alimentacyjnych na ich rzecz. Wysokość należnych alimentów determinowana jest przez szereg czynników, jednak nie ma charakteru stałego. Kiedy można wnioskować o zmianę kwoty alimentów? Jak się do tego przygotować? Sprawdź!

Od czego uzależniona jest wysokość zasądzonych alimentów?

Alimenty to regularne i obligatoryjne świadczenia pieniężne płacone przez zobowiązanego na rzecz i utrzymanie osoby uprawnionej – w tym przypadku jednego z rodziców na dziecko. Obowiązek alimentacyjny najczęściej bowiem dotyczy małżeństw, które decydują się na rozwód i mają dzieci, ale mogą zostać nim objęci także pozostali krewni w linii prostej, a także rodzeństwo. Jak stanowi art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego głównym celem obowiązku alimentacyjnego jest zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Realizuje się to przede wszystkim poprzez dostarczenie środków utrzymania (zwykle również wychowania, a w tym np. kosztów kształcenia), pozwalających na zaspokojenie kosztów życia.

Aby sprawy związane z alimentami odbyły się sprawnie i na warunkach najkorzystniejszych dla stron sporu, niejednokrotnie wymagają one zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej, jakiej może udzielić adwokat. Prawo rodzinne nie reguluje szczegółowo np. kwestii wysokości świadczeń alimentów. Dlatego rolą adwokata prawa rodzinnego jest odpowiednie przygotowanie do złożenia pozwu o alimenty i sporządzenie prawidłowej i kompletnej dokumentacji.

Kiedy można wnioskować o zmianę wysokości alimentów?

Podobnie polskie przepisy nie stanowią jednoznacznie, po jakim czasie można dochodzić w sądzie zmiany obowiązku alimentacyjnego, czyli obniżenia lub podwyższenia wysokości zasądzonych alimentów. Istotną przesłanką w tym aspekcie okazuje się udowodnienie, że w obrębie uzasadnionych potrzeb uprawnionego lub możliwości majątkowych, jak i zarobkowych zobowiązanego doszło do znaczącej zmiany. W związku z tym podwyższenia miesięcznej kwoty alimentów można domagać się np. w sytuacji, gdy zwiększą się usprawiedliwione potrzeby uprawnionego – takim momentem może być rozpoczęcie przez dziecko edukacji czy uczestnictwo w zajęciach dodatkowych. Innym powodem może być znaczne polepszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego na skutek np. dodatkowych kwalifikacji zawodowych, awansu i podwyżki czy otrzymania pokaźnego spadku.

O obniżenie kwoty zasądzonych alimentów można z kolei wnioskować w przypadku zmniejszenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Może to wynikać np. ze zniesienia konieczności kosztownego leczenia lub rehabilitacji, zmiany szkoły czy uzyskania możliwości samodzielnego utrzymywania się, gdy dziecko skończyło edukację i podjęło pracę zarobkową. Z drugiej strony ważną przesłanką mogącą wpłynąć na zmniejszenie wysokości świadczenia alimentacyjnego jest pogorszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Najczęściej dochodzi do tego na skutek nagłej utraty pracy, znacznego obniżenia miesięcznego wynagrodzenia czy zachorowania wymagającego kosztownego procesu leczenia.

W celu zmiany wysokości alimentów należy wystąpić do sądu z odpowiednim powództwem, w czym może pomóc adwokat (prawo rodzinne). Stosowne dokumenty składa się przed sądem rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej lub uprawnionej do alimentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *